LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (294)

สาขาวิชาการจัดการ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจกว่า 200 คน

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษา และสถานประกอบการสำหรับการสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 01602 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดการฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์กิตติมา ทางนะที และอาจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ บรรยายให้ความรู้ถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานและสหกิจศึกษา มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกว่า 100 คน

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ผู้ดูแล และบริหารจัดการศูนย์สอบมาตรฐานไอทีสากล ร่วมกับ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดทดสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทตน์ สาขาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Software and Applications)​ อาชีพนักพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301, 302 และ 312 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีวิทยากรจากบริษัทได้จำนวน 3 ท่าน ได้อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวนกว่า 120 คน และได้ทำการสอบภาคทฤษฎีในช่วงเช้า 1 ชั่วโมง และสอบภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย 4 ชั่วโมง โดยนักศึกษาที่สอบผ่านจะได้รับเกียรติบัตรจากการทดสอบในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานโครงการของนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 “โครงการ MMTh Talent Internship Program 2019” ณ บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร FYI คลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่ง นายพชรพล สามชม นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับรางวัล The Best Achievement Award (Developing and Management Product Cars. - Kaizen Transfer Rack Roof Panel) โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Morikazu Chokki ตำแหน่ง President & CEO มอบรางวัล และร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับ Electronic Vehicle กับผู้บริหารบริษัท และคณบดีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2560-2564) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้นรีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในคณะฯได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และการพัฒนาบุคลากรในการทำผลงานทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ซึ่งในการดำเนินโครงการได้มีการจัดอบรมในการเขียนแผน ปรับปรุง ทบทวน KPI ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การคิดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการคิดวิเคราะห์ SWOT การกำหนดค่านิยมและสมรรถนะหลักคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ 46 คน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดงานเปิดประตูสู่บ้านบริหารธุรกิจ Open House ประจำปี 2562 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กิจกรรมการแข่งขัน E-Sport การประกวดการแต่งกายคอสเพลย์ การแข่งขัน Pretty Money Expo มีการแจกของรางวัลและของที่ระลึกให้กับนักเรียนและครูผู้ดูแลที่เข้าร่วมงาน และยังมีโควต้าปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อ ซึ่งทางคณะฯ ได้เปิดรับสมัครภายในงานนี้ด้วย มีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

กิจกรรมแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จิตอาสาเพื่อพ่อหลวง เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นทั้งทางด้านคุณธรรมที่มีในตนเองและสังคม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนและสนองนโยบายชาติและมหาวิทยาลัยที่ให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมและก้าวไปเป็นคนที่ดีของสังคม ให้นักศึกษาเกิดพลังร่วมแรงร่วมใจด้วยจิตสำนึกที่จะทำความดี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว มีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกว่า 200 คน โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอแนวคิด การแลกเปลี่ยนความคติดเห็น เป็นต้น

ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ร่วมกับ บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด ผู้จัดทํานิตยสารสารคดีดําเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันปฏิบัติภารกิจเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (The Low Carboner Contest Season 2) ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ CITC Society โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2562 และกําหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พิธีมอบรางวัล The Low Carboner Contest Season 2 ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 500 คน โดยประเภทนักเรียนนักศึกษามีผู้เข้าแข่งขันกว่า จำนวน 276 คน และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา จำนวน 4 คน ได้รับรางวัล จากทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่ 1) นางสาวอาทิตติยา ขำคง 2) นางสาวณัฐนิชา ผลรักษ์ 3) นายณัฐศิลา สาละวิรุฬห์ และ 4) นางสาวสุปราณี สายคล่อง ซึ่งเป็นการผนวกกิจกรรม The Low Carboner Contest Season 2 กับการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning ในรายวิชา Business Ethics โดย อาจารย์นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นักศึกษาได้รับรางวัลคนละ 5,000บาท พร้อมของที่ระลึก โดยมีอาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเดินทางไปเข้าร่วมพิธีการมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย