LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (198)

โครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นโครงการที่ดำเนินการจัดมาเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 โดยทางสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้จัดดำเนินโครงการ ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง และบริเวณพื้นที่อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับชั้นปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี เทียบโอน เข้าร่วมกว่า 600 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ โดยนักศึกษาใหม่จะร่วมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พร้อมทั้งผูกข้อมือโดยอาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจทุกคน สร้างความปลาบปลื้มจากคำอวยพร โดยอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง กิจกรรมรับน้องของทางคณะบริหารธุรกิจ โดยรุ่นพี่ของแต่ละสาขาวิชา ได้สร้างฐานกิจกรรมภายในพื้นที่บริเวณอาคารคณะบริหารธุรกิจ สร้างความสนุกสนาน และมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนความสามัคคีระหว่างเพื่อน ๆ ในแต่ละสาขาอีกด้วย

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง และอาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีอาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ เข้าร่วมในโครงการนี้ ในการดำเนินโครงการได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 และการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสาย IT” โดย ดร.สมชัย มงคลพิทักษ์กุล (Managing Director Proficient Tech Co., Ltd) การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในรั้วมหาวิทยาลัยในยุค 4.0 และการเสริมสร้างความรู้แบบบูรณาการ” โดย ดร.ณรงค์ชัย กิจรังสิกุล (Key Account Manager บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน) และการบรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์ในการเรียนภายในสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และบุคคลที่สถานประกอบการต้องการในการทำงาน” จากนั้นได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และช่วยป้องกันการชะล้างการพังทลายของหน้าดิน โดยการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 800 กล้า และในวันที่ 2 ได้จัดให้มีการบรรยายภาคทฤษฎี “การเขียน Flowchart” โดยอาจารย์ศศิวิมล กอบัว และ “การเขียนโปรแกรมภาษา C” โดยอาจารย์กฤษณะพล เกิดทองคำ และอาจารย์สุดา ทิพย์ประเสริฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

 

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ การถ่ายทอดการให้คำปรึกษา อารมณ์ของผู้พูดและผู้ฟัง ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษาและแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลชนะเลิศ โครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2560 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โดยอธิการบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณปิยนุช รัตนาวังเจริญ ผู้จัดการโครงการกิจกรรมสังคม ได้กล่าวถึงโครงการฯ และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการดังกล่าว จากนั้นตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณธนาคารฯ และมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และในส่วนของการมอบรางวัลซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ เวชกุลธำรง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักเขตพื้นที่นครราชสีมา เป็นผู้มอบรางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้รับมอบรางวัล รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์นวินดา ซื่อตรง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้รับมอบรางวัล และรางวัลสำหรับนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ โดยนางสาวณัฐธิดา เกตุมณี ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาที่ดำเนินโครงการฯ เป็นผู้รับมอบรางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 550,000 บาท

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน กิจกรรมที่ 4 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ชยวีย์ นาคะจิราพันธุ์ ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศ จังหวัดนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสหกิจศึกษาและฝึกงาน” ให้กับนักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษาและฝึกงานในภาคการศึกษาใหม่ โดยอาจารย์ปุริม หนุนหนัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ให้คำแนะนำเอกสารสำหรับการออกฝึกงาน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษแค่คิด (คริส) ก็มันแล้ว” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Mr. Christopher Wright โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากร

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลการนำเสนอดีเด่น โครงงานสหกิจศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ในหัวข้อเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนก Core network บริษัท แอดวานซ์ไวท์เลสเน็ตเวอร์ค จำกัด” ผู้นำเสนอคือ นายวีรเดช ชินพิมาย และนางสาวพิชาภรณ์ สิงห์ขรณ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มนวตกรรมสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “ระบบคำร้องออนไลน์สำหรับการจัดการเอกสารภายในองค์กร” ผู้นำเสนอคือ นางสาวปานชนก พาเจริญ และนางสาวเจนจิรา เกกาคำ ซึ่งเป็นนักศึกษาปีที่ 4 ห้อง IS 4/4A ทั้งหมด จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคาร 50 เทคนิคไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีอาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช และอาจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ เป็นที่ปรึกษาตามลำดับ

สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบและรูปแบบการทำงานของระบบโลจิสติกส์ในคลังสินค้า ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 4/2 สมทบ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ระดับอุดมศึกษา "โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้  ปีที่ 12 จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อโครงงาน “เป้หยอดปุ๋ยตะลุยไร่” ประกอบด้วย นางสาวณัฐธิดา เกตุมณี นางสาวชญานิศ นาชิต นางสาวสิวลี ธาตะนะ นางสาววราพร มากโฉม นางสาวจุฑามาศ แจ่มไธสง และนางสาวจุฑาทิพย์ หาญจันทร์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คือ อ.นวินดา ซื่อตรง และ อ.ดร.พรทิพย์ รอดพ้น