LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (242)

Just Added

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยคณาจารย์สาขาการจัดการ ได้แนะนำนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำความเข้าใจกฎระเบียบและบทลงโทษในสถานศึกษา การมาเรียน การเข้าสอบ การแต่งกายเข้าห้องเรียนและห้องสอบ รวมถึงการลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมรูปแบบใหม่

วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2563 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้มีการทำกิจกรรมการให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาทางด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ การให้ความรู้ทางด้านการขายสินค้าออนไลน์ให้กับชุมชน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นการสร้างความรู้ เสริมทักษะให้กับนักเรียนและชุมชนเป็นอย่างดี

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ณ ห้อง 01507 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอรายชื่อเพื่อเลือกประธานสาขาใหม่ เนื่องจากประธานเกษียณอายุราชการ โดยผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย และผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย และอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมรวบรวมอุปกรณ์วาดภาพ ประกอบด้วยสมุดวาดภาพที่ทำจากกระดาษ Recycle พร้อมด้วยสีและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อนำไปมอบให้กับบ้านผู้สูงอายุราชสีมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุตลอดจนให้เกิดความตระหนักถึงสมาชิกในครอบครัวของตนเอง

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาระบบสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) ณ ห้อง 01201 อาคารคณะบริหารธุรกิจ การสอบมาตรฐานวิชาชีพนี้เป็นพันธกิจหนึ่งของสาขาระบบสารสนเทศในการมุ่งมั่นเพื่อการสร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษา และเป็นการรับประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการสอบใบประกาศทางวิชาชีพ โดยกิจกรรมการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาปัจจุบันและบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน

คณะบริหารธุรกิจรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบ ISO 9001:2015 ซึ่งผู้รับการตรวจติดตามในส่วนงาน ผู้ดูแลควบคุมเอกสารคุณภาพของหน่วยงาน สำนักงานคณบดี งานบริหารงานทั่วไป งานบริการการศึกษา และ 5 สาขา ระหว่างวันที่ 7, 9 และ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามคู่มือบริหารคุณภาพระบบ ISO 9001:2015 โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบ่งเป็น 3 วัน ในวันแรก ได้แก่ คุณมนต์ธิณี ดุลย์เภรี, คุณทวีรัตน์ แดงงาม, คุณศิริพร  ปภาวดีกิตติพร, นางสาวสกุณา อนุเวช และ คุณปิ่นปริณัฐ ปลั่งกลาง

คณะกรรมการในการตรวจประเมิน วันที่ 2 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพินิจ เหมืองทอง ประธานกรรมการ, อาจารย์ ดร.ชัชรินทร์ สถิตธำมรงค์ กรรมการ และคุณณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในการตรวจประเมิน วันที่ 3 ได้แก่ อาจารย์ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา ประธานกรรมการ, อาจารย์กานต์ สุรนันต์ กรรมการ และคุณพรศิริ จันทปาลี กรรมการและเลขานุการ

เมื่อวันที่ 18 – 19 กันยายน 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ Work Based Education สู่นวัตกรรม” ภายใต้โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ณ ห้องลานธรรม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการปรับตัวก่อนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในรูปแบบทวิภาคี (Work Based Education) รวมถึงความเข้าใจในหลักของนวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนและการทำงานต่อไป

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความต้องการกำลังคนด้านนักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analyst) ในจังหวัดนครราชสีมา" ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเชิญวิทยากร คุณหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ชี่นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งการบรรยายพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์