LT News - шаблон joomla Оригами

27 August

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ

Written by 

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดของสถานประกอบการ พร้อมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ และทราบถึงความสำคัญของการฝึกปฏิบัติงาน โดยภายในกิจกรรมได้จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง การฝึกงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน และปัญหาที่พบในการออกฝึกงาน โดยให้กลุ่มนักศึกษาที่ออกฝึกงาน ได้นำเสนอวิดีทัศน์การฝึกงานในสถานประกอบการ และเล่าประสบการณ์จากการฝึกงาน ทั้งนี้ยังได้เชิญ ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน และอาจารย์ณัฐณิชา นิสัยสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้บรรยายให้ความรู้และการเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง เพื่อให้เป็นความรู้แก่นักศึกษารุ่นต่อไปและเตรียมตัวก่อนที่จะออกฝึกงานจริง

Read 234 times
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th