LT News - шаблон joomla Оригами

31 May

โครงการการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Written by 

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 01206 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยแผนกงานวิชาการและวิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีฐานข้อมูลเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจากผลการดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ผ่านมายังมีจำนวนน้อย เนื่องจากมีข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้าน ที่สำคัญคือ ทักษะด้านการเขียนบทความตีพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนบทความได้อย่างมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ สร้างความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม ซึ่งมีทั้งบุคลากรภายในและภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

Read 432 times Last modified on Friday, 31 May 2019 06:50
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th