LT News - шаблон joomla Оригами

01 October

โครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 4 ปี (2561-2564)

Written by 

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 4 ปี (2561-2564) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโบนันซ่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ และเพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีหัวข้อการบรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 4 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1” หัวข้อ “ฝึกปฏิบัติทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจวิเคราะห์ Swot Analysis” และหัวข้อ “ฝึกปฎิบัตินำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ” โดยทำการแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาในการทำกิจกรรมร่วมกัน

Read 716 times Last modified on Monday, 01 October 2018 07:50
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th