LT News - шаблон joomla Оригами

17 July

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

Written by 

สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน มาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีที่ใช้ในประเทศไทย มาตรฐานการสอบบัญชีที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2561 มาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2561 และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Read 542 times Last modified on Tuesday, 17 July 2018 08:15
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th