โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

Portfolio

Home » Portfolio

Marketing-MK/DM/CP

2021-10-12T11:12:16+07:00

แผนการเรียน สาขาวิชาการตลาด แผนการศึกษา วิชาเอกการบริหารการตลาด หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x) 00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x) [...]

M.B.A.

2021-05-28T16:00:20+07:00

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2ปีการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 101-604-040-001ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร *3(3-0-6)01-604-040-002สถิติพื้นฐานประยุกต์ *3(3-0-6)01-604-032-101การจัดการการตลาดสำหรับผู้บริหาร3(3-0-6)01-604-041-101การจัดการการเงินสำหรับผู้บริหาร3(3-0-6)01-604-041-103การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)* วิชาปรับพื้นฐานเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตรวม9 หน่วยกิตภาคการศึกษาที่ 201-604-041-102ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ3(3-0-6)01-604-041-104พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่3(3-0-6)01-604-041-105การจัดการข้ามวัฒนธรรม3(3-0-6)01-604-044-101วิทยานิพนธ์ 13(3-0-6)รวม12 หน่วยกิตปีการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาที่ 101-604-041-201ประเด็นร่วมสมัยทางการจัดการ2(2-0-4)01-604-04x-xxxวิชาเลือก3(x-x-x)01-604-044-201วิทยานิพนธ์ 23(0-0-6)รวม8 หน่วยกิตภาคการศึกษาที่ 201-604-041-202สัมมนาทางการจัดการ1(1-0-2)01-604-044-202วิทยานิพนธ์ 36(0-0-12)รวม7 หน่วยกิต [...]

M.Acc

2021-05-28T11:36:14+07:00

แผนการเรียนหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 01-604-041-103 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management 3(3-0-6) 01-604-011-101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี Accounting Research Methodology [...]

Management – LGM

2021-05-27T16:00:13+07:00

แผนการเรียน สาขาการจัดการ : การจัดการโซ่อุปทาน & การจัดการธุรกิจระบบราง แผนการศึกษา สาขาการจัดการ วิชาเอกการจัดการโซ่อุปทาน หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x) [...]

Management – GM-IM

2021-05-27T14:52:07+07:00

แผนการเรียน สาขาวิชาการจัดการ : การจัดการทั่วไป & การจัดการอุตสาหกรรม แผนการศึกษา วิชาเอกการจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x) [...]

เกี่ยวกับ

2021-02-15T16:50:24+07:00

เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เดิมมีชื่อว่า"วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา" เป็น สถาบันอาชีวศึกษาและช่างเทคนิคขั้นสูง ประเภทสหศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยมีหลักสูตรของการศึกษา สำหรับระดับอาชีวศึกษาขึ้นสูง(ปวส.) อยู่ 3 แผนกวิชา คือแผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาเลขานุการ และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โดยวิทยาลัย ฯ อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองนครราชสีมา ประมาณ [...]

Master of Accountancy

2021-08-23T08:39:54+07:00

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะระดับสูงในสายวิชาชีพ และมีทักษะในกระบวนการทำวิจัยขั้นสูง

Master of Business Administration

2021-08-23T08:41:27+07:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะระดับสูงในสายวิชาชีพ และมีทักษะในกระบวนการทำวิจัยขั้นสูง

Business Computer

2021-08-22T22:42:30+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร สาขามีการจัดการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน นักศึกษาได้เรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาต่างๆ การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การจัดการและการประเมินระบบสารสนเทศด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

Information System and Digital Business Innovation

2021-08-22T22:38:44+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานทางด้านธุรกิจ มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

Go to Top