แผนการเรียนหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
01-604-041-103 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3(3-0-6)
01-604-011-101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
Accounting Research Methodology
4(3-3-7)
01-604-011-102 จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและการสอบบัญชีขั้นสูง
Professional Ethics and Advanced Auditing
4(4-0-8)
รวม 11 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-604-011-103 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่า
Financial Statement Analysis and Valuation
3(3-0-6)
01-604-011-104 การจัดการและการวิเคราะห์สารสนเทศสำหรับการบัญชี
Information Management and Analytics for Accounting
3(3-0-6)
01-604-011-105 สัมมนาทางการบัญชี 1
Seminar in Accounting 1
1(0-2-1)
01-604-012-xxx วิชาเลือก 1 3(X-X-X)
รวม 10 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
01-604-011-106 สัมมนาทางการบัญชี 2
Seminar in Accounting 2
1(0-2-1)
01-604-012-xxx วิชาเลือก 2 3(X-X-X)
01-604-012-xxx วิชาเลือก 3 3(X-X-X)
01-604-014-201 วิทยานิพนธ์ 1
Thesis 1
3(0-9-0)
รวม 10 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-604-014-202 วิทยานิพนธ์ 2
Thesis 2
9(0-27-0)
รวม 9 หน่วยกิต
แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แผน ข
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
01-604-041-103 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3(3-0-6)
01-604-011-101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
Accounting Research Methodology
4(3-3-7)
01-604-011-102 จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและการสอบบัญชีขั้นสูง
Professional Ethics and Advanced Auditing
4(4-0-8)
รวม 11 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-604-011-103 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่า
Financial Statement Analysis and Valuation
3(3-0-6)
01-604-011-104 การจัดการและการวิเคราะห์สารสนเทศสำหรับการบัญชี
Information Management and Analytics for Accounting
3(3-0-6)
01-604-011-105 สัมมนาทางการบัญชี 1
Seminar in Accounting 1
1(0-2-1)
01-604-012-xxx วิชาเลือก 1 3(X-X-X)
รวม 10 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
01-604-011-106 สัมมนาทางการบัญชี 2
Seminar in Accounting 2
1(0-2-1)
01-604-012-xxx วิชาเลือก 2 3(X-X-X)
01-604-012-xxx วิชาเลือก 3 3(X-X-X)
01-604-012-xxx วิชาเลือก 4 3(X-X-X)
รวม 10 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-604-012-xxx วิชาเลือก 5 3(X-X-X)
01-604-013-201 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
6(0-18-0)
รวม 9 หน่วยกิต