โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

Marketing

Home/Marketing

High Vocational Certificate Program in Retail Business Management

2022-12-07T17:49:58+07:00

รายละเอียดหลักสูตร ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : High Vocational Certificate Program in Retail Business Management เปิดสอน : ปวส. 2 [...]

High Vocational Certificate in Marketing

2022-12-07T17:52:52+07:00

รายละเอียดหลักสูตร ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : High Vocational Certificate in Marketing เปิดสอน : ปวส. 2 ปี [...]

Marketing-MK/DM/CP

2021-10-12T11:12:16+07:00

แผนการเรียน สาขาวิชาการตลาด แผนการศึกษา วิชาเอกการบริหารการตลาด หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x) 00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x) [...]

Modern Trade Business Management

2021-02-03T10:57:18+07:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการตลาด ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งาน ทางด้านธุรกิจ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการตลาด

Digital Marketing

2021-02-03T12:40:47+07:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการตลาด ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งาน ทางด้านธุรกิจ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการตลาด

Marketing

2021-10-06T17:53:50+07:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการตลาด ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งาน ทางด้านธุรกิจ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการตลาด

Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
358
เมื่อวาน
385
เดือนนี้
1,165
เดือนที่แล้ว
12,431
ปีนี้
99,666
ปีที่แล้ว
53,581