โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

Master Accounting

Home/Master Accounting

M.Acc

2021-05-28T11:36:14+07:00

แผนการเรียนหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 01-604-041-103 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Management 3(3-0-6) 01-604-011-101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี Accounting Research Methodology [...]

Master of Accountancy

2021-08-23T08:39:54+07:00

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะระดับสูงในสายวิชาชีพ และมีทักษะในกระบวนการทำวิจัยขั้นสูง

Go to Top