โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

Information System

Home/Information System

High Vocational Certificate in Business Computer

2022-12-07T17:28:48+07:00

รายละเอียดหลักสูตร ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : High Vocational Certificate in Business Computer เปิดสอน : ปวส. 2 [...]

Business Computer

2021-08-22T22:42:30+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร สาขามีการจัดการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน นักศึกษาได้เรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาต่างๆ การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การจัดการและการประเมินระบบสารสนเทศด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

Information System and Digital Business Innovation

2021-08-22T22:38:44+07:00

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานทางด้านธุรกิจ มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

หลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Phone: 044233000 ต่อ 3075

Fax: 044233076

Web: www.ba.rmuti.ac.th

Recent Posts

Go to Top