โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

Master Management

Home/Master Management

M.B.A.

2021-05-28T16:00:20+07:00

แผนการเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2ปีการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 101-604-040-001ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร *3(3-0-6)01-604-040-002สถิติพื้นฐานประยุกต์ *3(3-0-6)01-604-032-101การจัดการการตลาดสำหรับผู้บริหาร3(3-0-6)01-604-041-101การจัดการการเงินสำหรับผู้บริหาร3(3-0-6)01-604-041-103การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)* วิชาปรับพื้นฐานเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตรวม9 หน่วยกิตภาคการศึกษาที่ 201-604-041-102ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ3(3-0-6)01-604-041-104พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่3(3-0-6)01-604-041-105การจัดการข้ามวัฒนธรรม3(3-0-6)01-604-044-101วิทยานิพนธ์ 13(3-0-6)รวม12 หน่วยกิตปีการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาที่ 101-604-041-201ประเด็นร่วมสมัยทางการจัดการ2(2-0-4)01-604-04x-xxxวิชาเลือก3(x-x-x)01-604-044-201วิทยานิพนธ์ 23(0-0-6)รวม8 หน่วยกิตภาคการศึกษาที่ 201-604-041-202สัมมนาทางการจัดการ1(1-0-2)01-604-044-202วิทยานิพนธ์ 36(0-0-12)รวม7 หน่วยกิต [...]

Master of Business Administration

2021-08-23T08:41:27+07:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะระดับสูงในสายวิชาชีพ และมีทักษะในกระบวนการทำวิจัยขั้นสูง

Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
358
เมื่อวาน
385
เดือนนี้
1,165
เดือนที่แล้ว
12,431
ปีนี้
99,666
ปีที่แล้ว
53,581