โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

Finance

Home/Finance

High Vocational Certificate Program in Finance

2022-12-07T17:18:32+07:00

รายละเอียดหลักสูตร ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : High Vocational Certificate Program in Finance เปิดสอน : ปวส. 2 ปี [...]

Finance

2021-10-26T14:03:30+07:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการเงินให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานทางด้านธุรกิจ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

Go to Top