คณะบริหารธุรกิจ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะบริหารธุรกิจ โดยมี คุณดวงพร ลิ้มสกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด รับมอบกระเช้าแทนคุณมารุต ชุ่มขุนทด ผู้จัดการบริษัท คลาสคาเฟ่ จำกัด และ คุณพันธวิทย์ อนุศรี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับมอบกระเช้าแทน คุณชัยวัฒน์ โชคถาวร ผู้จัดการบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts