คณะบริหารธุรกิจ ออกแบบหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ หวังสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และสามารถต่อยอดสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเปิดห้องเรียนหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โดยมีนายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และผู้บริหารโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ให้การต้อนรับ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเริ่มพัฒนาโดยฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ โดยนำรายวิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ มาจัดเป็นหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ คุณสมบัติของผู้เรียน คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. สามารถลงเรียนได้ และสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) นอกจากนี้สามารถที่จะโอนหน่วยกิตได้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เร็วขึ้น โดยครั้งนี้เริ่มจัดการสอนครั้งแรกที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ มีนักเรียนผู้สนใจเข้าเรียนกว่า 30 คน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts