ข่าวสาร2022-09-23T11:50:00+07:00

ข่าวสาร

2909, 2023

อาจารย์ปุริม หนุนนัด หัวหน้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพปุ๋ยมูลไส้เดือนอินทรีย์ด้วยถังหมักเติมออกซิเจนเพื่อมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามประเมินผล

By |September 29th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

อาจารย์ปุริม หนุนนัด หัวหน้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพปุ๋ยมูลไส้เดือนอินทรีย์ด้วยถังหมักเติมออกซิเจนเพื่อมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามประเมินผล วันที่ 28 กันยายน [...]

2409, 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายด้านการเขียนแผนธุรกิจ สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

By |September 24th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายด้านการเขียนแผนธุรกิจ สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต วันที่ [...]

2409, 2023

อาจารย์ปุริม หนุนนัด ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายด้านการตลาดออนไลน์ ต่อยอดความรู้ให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาดสู่การดำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

By |September 24th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , |0 Comments

อาจารย์ปุริม หนุนนัด ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายด้านการตลาดออนไลน์ ต่อยอดความรู้ให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาดสู่การดำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ วันที่ 21 กันยายน [...]

2707, 2023

สาขาการตลาด จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visting Professor) เสริมสร้างความรู้ด้านการตลาดให้กับนักศึกษา

By |July 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการตลาด จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visting Professor) เสริมสร้างความรู้ด้านการตลาดให้กับนักศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม [...]

2607, 2023

นักศึกษาสาขาการตลาด ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงานตลาดซอยศิลป์ ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่สู่การบริหารร้านค้าปลีกในอนาคต

By |July 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

นักศึกษาสาขาการตลาด ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงานตลาดซอยศิลป์ ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่สู่การบริหารร้านค้าปลีกในอนาคต วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สาขาการตลาด [...]

2607, 2023

สาขาการตลาด จัดโครงการ Young START Up สร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ยุคดิจิทัล

By |July 26th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการตลาด จัดโครงการ Young START Up สร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ยุคดิจิทัล วันที่ 26 [...]

2007, 2023

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ชนะเลิศประกวดพานไหว้ครู 2 ประเภท คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน

By |July 20th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ชนะเลิศประกวดพานไหว้ครู 2 ประเภท คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน [...]

2007, 2023

นักศึกษาสาขาการตลาด ลงพื้นที่บ้านหนองโสน อำเภอโชคชัย ภายใต้โครงการเสริมสร้างนักการตลาดรุ่นเยาว์ กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติด้านการสื่อสารทางการตลาด นำความรู้พัฒนาธุรกิจในชุมชน

By |July 20th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

นักศึกษาสาขาการตลาด ลงพื้นที่บ้านหนองโสน อำเภอโชคชัย ภายใต้โครงการเสริมสร้างนักการตลาดรุ่นเยาว์ กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติด้านการสื่อสารทางการตลาด นำความรู้พัฒนาธุรกิจในชุมชน [...]

1907, 2023

สาขาการตลาด จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบจริง

By |July 19th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการตลาด จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบจริง วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สาขาการตลาด [...]

1307, 2023

นักศึกษาสาขาการตลาด ลงพื้นที่บ้านหนองโสน อำเภอโชคชัย นำความรู้ด้านการตลาดพัฒนาธุรกิจในพื้นที่และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

By |July 13th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

นักศึกษาสาขาการตลาด ลงพื้นที่บ้านหนองโสน อำเภอโชคชัย นำความรู้ด้านการตลาดพัฒนาธุรกิจในพื้นที่และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 [...]

307, 2023

อาจารย์ปุริม หนุนนัด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

By |July 3rd, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

อาจารย์ปุริม หนุนนัด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 27 [...]

1706, 2023

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

By |June 17th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด วันที่ [...]

1606, 2023

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการตลาด

By |June 16th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการตลาด วันที่ 15 มิถุนายน 2566 สาขาการตลาด [...]

912, 2022

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการประกวด MC Contest ภายในงาน Open House 65

By |December 9th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการประกวด MC Contest ภายในงาน Open House 65 [...]

912, 2022

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวด Cover Dance ภายในงาน Open House 65

By |December 9th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวด Cover Dance ภายในงาน Open House 65 [...]

610, 2022

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0”

By |October 6th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0” วันที่ 6 [...]

510, 2022

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0”

By |October 5th, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0" สาขาการตลาด ขอเชิญนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ [...]

2309, 2022

สาขาการตลาด ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

By |September 23rd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการตลาด ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 23 กันยายน 2565 [...]

2007, 2022

สาขาการตลาด จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

By |July 20th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการตลาด จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 [...]

912, 2021

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

By |December 9th, 2021|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไอรินรยา [...]

2903, 2021

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ

By |March 29th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ วันที่ 29 มีนาคม [...]

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts

Go to Top