นักศึกษาสาขาการตลาด ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงานตลาดซอยศิลป์ ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่สู่การบริหารร้านค้าปลีกในอนาคต

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สาขาการตลาด ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ นำนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 และ 4 ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ในงานตลาดซอยศิลป์ โดยมีอาจารย์ภูมิพัฒน์ นวจินดากาญจน์ อาจารย์ประจำรายวิชาการบริหารการค้าปลีกสมัยใหม่ และอาจารย์สุพรรณี พรภักดี อาจารย์ประจำรายวิชาการบริหารการขาย เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในการออกร้านจำหน่ายสินค้า เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีก การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี รู้จักการวางแผนทางการตลาด และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้

ฐปนีย์ ทรงบรรพต: ข่าว
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมทั้งหมด: 66.07.26 – โครงการ Young START Up – ออกบูธจำหน่ายสินค้า

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts