สาขาการตลาด จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0”

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 สาขาการตลาด จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเชิญวิทยากร คุณอัครพล ขวัญศักดิ์ Marketing Consultant กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดไอสไตล์เลิร์นนิ่ง มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยสัมมนาวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาการตลาด รหัสวิชา 01-404-031-402 อาจารย์ประจำรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts