สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 22-311 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน โดยมีอาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด และคณาจารย์ในสาขาร่วมเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมดังกล่าว สาขาฯ ได้เชิญวิทยากรพิเศษ อาจารย์พุธิตา พรหมภู่ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน” และคุณอัญวีณ์ จิรชัชวาลโรจน์ Sale Promotion Manager Central Department Store Nakhon Ratchasima บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งาน” เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษา ได้เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume) และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์งาน ให้มีทักษะและความพร้อมในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts