ข่าวกิจกรรม

Home/ข่าวกิจกรรม

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการประกวด MC Contest ภายในงาน Open House 65

2022-12-09T16:04:12+07:00

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการประกวด MC Contest ภายในงาน Open House 65 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการประกวด MC Contest ภายในงาน Open House 65 ณ โรงอาหารเก่า ตรงข้ามอาคารคณะบริหารธุรกิจ มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 4 ทีม โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีมจะได้รับโจทย์จากคณะกรรมการ ในการนำเสนอหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ สำหรับผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Mbac is your area จากวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม CHK Library 2 จากโรงเรียนโชคชัยสามัคคี รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม CHK Library 1 จากโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Mbac เลอค่าเวอร์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการประกวด MC Contest ภายในงาน Open House 652022-12-09T16:04:12+07:00

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวด Cover Dance ภายในงาน Open House 65

2022-12-09T15:10:53+07:00

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวด Cover Dance ภายในงาน Open House 65 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวด Cover Dance ภายในงาน Open House 65 ณ โรงอาหารเก่า ตรงข้ามอาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีทีมจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 4 ทีม โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Together X โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Re-Lis โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" รองชนะเลิศอับดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Dominer โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Characters โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตร

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวด Cover Dance ภายในงาน Open House 652022-12-09T15:10:53+07:00

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0”

2022-10-06T13:50:42+07:00

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0” วันที่ 6 ตุลาคม 2565 สาขาการตลาด จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเชิญวิทยากร คุณอัครพล ขวัญศักดิ์ Marketing Consultant กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดไอสไตล์เลิร์นนิ่ง มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยสัมมนาวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาการตลาด รหัสวิชา 01-404-031-402 อาจารย์ประจำรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0”2022-10-06T13:50:42+07:00

สาขาการตลาด ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

2022-09-23T11:46:56+07:00

สาขาการตลาด ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 23 กันยายน 2565 สาขาการตลาด ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ หัวหน้างาน สังกัดงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา

สาขาการตลาด ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น2022-09-23T11:46:56+07:00

สาขาการตลาด จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

2022-09-13T12:39:23+07:00

สาขาการตลาด จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาการตลาด ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ หัวหน้าสาขาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ในช่วงการดำเนินกิจกรรม ได้มีการบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส และอาจารย์ปุริม หนุนนัด ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมทางการตลาด แบบ Onsite หลังยุคโควิด 19 สู่รั้วมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เคล็ดลับการเรียนการตลาดสู่การเป็นผู้ประกอบการการตลาดดิจิทัลในยุคโควิด 19 โดยคุณศรชัย กิจเนตรี ศิษย์เก่าสาขาการตลาด และเจ้าของ หจก. เอสเจกรุ๊ป 168 และต่อด้วยการบรรยายและเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสายการตลาดสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ โดยคุณวริศรา สมพิเศษศักดิ์ ศิษย์เก่าสาขาการตลาด ดำรงตำแหน่ง Communication Leader บริษัท Decathlon สาขาโคราช และในช่วงท้าย เป็นการแนะนำหลักสูตรและกิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดย นายปรุฬห์ เรืองจำรัส ห้อง MK4/2 นางสาวอรชนก เหรียญทอง ห้อง DM3/4 และนางสาวปภัสรา จอมสมสา ห้อง MM3/4 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาการตลาด [...]

สาขาการตลาด จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 25652022-09-13T12:39:23+07:00

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ

2022-09-13T13:05:33+07:00

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ วันที่ 29 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 22-311 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน โดยมีอาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด และคณาจารย์ในสาขาร่วมเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมดังกล่าว สาขาฯ ได้เชิญวิทยากรพิเศษ อาจารย์พุธิตา พรหมภู่ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน” และคุณอัญวีณ์ จิรชัชวาลโรจน์ Sale Promotion Manager Central Department Store Nakhon Ratchasima บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งาน” เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษา ได้เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume) และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์งาน ให้มีทักษะและความพร้อมในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจ

สาขาการตลาด จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ เตรียมความพร้อมนักศึกษาปี 4 สู่สถานประกอบการ2022-09-13T13:05:33+07:00
Go to Top