การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สาขาการตลาด

ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledges (KM)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดกิจกรรม:

เรื่อง” เทคนิคการใช้ Microsoft Teams ในการสอน มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการใช้ Microsoft Teams ในการสอน”
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในรูปแบบออนไลน์

ดาวน์โหลดไฟล์: KM การตลาด เทคนิคการใช้ Microsoft teams ในการสอน