ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ

สารจากรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน สู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า

และขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาทุกคนที่มีความตั้งใจ เพียรพยายาม จนสามารถเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน แห่งนี้ ซึ่งเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกท่านจะมีความภูมิใจ และมุ่งมั่นในการศึกษา พร้อมที่จะได้รับความรู้จากคณาจารย์ ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน นักศึกษาจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองเพิ่มเติม ทั้งทางด้านความรู้ทางวิชาชีพ ทางเทคโนโลยี และทางสังคม ซึ่งจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขกับการเรียน มีกำลังกาย กำลังใจ ในการศึกษาจนสำเร็จด้วยความภาคภูมิใจ

อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์
อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรม