สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมแคแดง อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ หัวหน้าสาขาการตลาด กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณอาทิตย์ เห็นสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนาวัธน์เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคุณนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

สำหรับกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร ประธานหลักสูตรฯ วิชาเอกการบริหารการตลาด และอาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ ประธานหลักสูตรฯ วิชาเอกการตลาดดิจิทัล ได้นำเสนอข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทราบข้อมูล ร่วมพิจารณาในการให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมในยุคปัจจุบัน

ฐปนีย์ ทรงบรรพต: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts