แผนการเรียน สาขาวิชาการตลาด

แผนการศึกษา วิชาเอกการบริหารการตลาด หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-031-201 การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-014-104 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6)
00-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-031-202 การบริหารผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
01-404-031-203 การบริหารราคา 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-041-203 กลุ่มวิชาภาษา 5 3(x-x-x)
01-404-041-204 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย 3(3-0-6)
01-404-041-216 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-04x-xxx การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
01-404-04x-xxx การบริหารการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-031-311 การบริหารการขาย 3(3-0-6)
00-404-031-312 การบริหารตราผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
01-404-031-314 การบริหารการตลาด 3(3-0-6)
01-404-031-315 การตลาดบริการ 3(3-0-6)
xx-xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x)
xx-xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-013-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)
01-404-043-301 การจัดกิจกรรมการตลาด 3(2-2-5)
01-404-041-215 การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)
01-404-041-319 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5)
01-404-04x-xxx การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 1(0-2-1)
xx-xxx-xxx-xxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
รวม 16 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-033-402 สหกิจศึกษาทางการตลาด 6(0-40-0)
รวม 6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-031-407 กลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6)
01-404-031-306 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)
01-404-031-417 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด 3(2-2-5)
01-404-031-409 สัมมนาการตลาด 1(0-3-1)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
รวม 16 หน่วยกิต
แผนการศึกษา วิชาเอกการบริหารการตลาด หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบฝึกงาน
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx มนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-031-201 การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
01-404-014-104 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6)
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-031-202 การบริหารผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
01-404-031-203 การบริหารราคา 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 5 3(x-x-x)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-031-204 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย 3(3-0-6)
01-404-031-205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
รวม 15 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-031-310 การบริหารการค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)
01-404-031-311 การบริหารการขาย 3(3-0-6)
01-404-031-314 การบริหารการตลาด 3(3-0-6)
01-404-031-315 การตลาดบริการ 3(3-0-6)
xx-xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x)
01-404-033-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 1(0-2-1)
รวม 16 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)
01-404-031-312 การตราผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
01-404-031-313 การจัดกิจกรรมการตลาด 3(2-2-5)
01-404-031-316 การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)
xx-xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x)
01-404-033-303 การฝึกงานทางการตลาด 3(0-40-0)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-031-306 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)
01-404-031-408 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5)
01-404-031-409 สัมมนาการตลาด 1(0-3-1)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
รวม 13 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-031-407 กลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6)
01-404-031-417 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด 3(2-2-5)
01-404-033-404 ปัญหาพิเศษทางการตลาด 3(1-4-4)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
รวม 12 หน่วยกิต
แผนการศึกษา วิชาเอกการตลาดดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-031-201 การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-014-104 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6)
00-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-031-202 การบริหารผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
01-404-031-203 การบริหารราคา 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 5 3(x-x-x)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-031-204 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย 3(3-0-6)
01-404-031-205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-031-318 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)
01-404-031-319 การตลาดสื่อสังคม 3(3-0-6)
01-404-031-320 การบริหารการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)
01-404-031-323 การวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)
01-404-031-306 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)
01-404-031-321 การออกแบบเนื้อหาการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5)
01-404-031-322 เครื่องมือค้นหาและเทคนิคสำหรับการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5)
01-404-031-408 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5)
01-404-033-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 1(0-2-1)
รวม 16 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-033-402 สหกิจศึกษาทางการตลาด 6(0-40-0)
รวม 6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-031-407 กลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6)
01-404-031-409 สัมมนาการตลาด 1(0-3-1)
01-404-031-424 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)
01-404-031-425 การสร้างสรรค์การตลาดดิจิทัล 3(2-2-5)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
รวม 16 หน่วยกิต
แผนการศึกษา วิชาเอกการการตลาดดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบฝึกงาน
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-031-201 การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
01-404-014-104 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6)
01-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-031-202 การบริหารผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
รวม 15 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 5 3(x-x-x)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
01-404-031-203 การบริหารราคา 3(3-0-6)
01-404-031-204 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย 3(3-0-6)
01-404-031-205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-031-318 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)
01-404-031-319 การตลาดสื่อสังคม 3(3-0-6)
01-404-031-320 การบริหารการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)
xx-xx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x)
xx-xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
01-404-033-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 1(0-2-1)
รวม 16 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)
01-404-031-321 การออกแบบและเนื้อหาการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5)
01-404-031-322 เครื่องมือค้นหาและเทคนิคสำหรับการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5)
01-404-031-323 การวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x)
01-404-033-303 การฝึกงานทางการตลาด 3(0-40-0)
รวม 18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-031-306 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)
01-404-031-408 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5)
01-404-031-409 สัมมนาการตลาด 1(0-3-1)
01-404-031-425 การสร้างสรรค์การตลาดดิจิทัล 3(2-2-5)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x)
รวม 13 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-031-407 กลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6)
01-404-031-424 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)
01-404-033-404 ปัญหาพิเศษทางการตลาด 3(1-4-4)
xx-xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
รวม 12 หน่วยกิต
แผนการศึกษา วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-031-126 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(0-9-3)
01-404-031-127 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านความรู้เกี่ยวกับสินค้า 3(0-9-3)
01-404-031-128 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการพยากรณ์การขาย 3(0-9-3)
รวม 9 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-031-229 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคลังสินค้า 3(0-9-3)
01-404-031-230 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารตลาดเป้าหมาย 3(0-9-3)
01-404-031-231 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารและควบคุมการเงิน 3(0-9-3)
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-014-104 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-031-201 การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
01-404-031-202 การบริหารผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
01-404-031-203 การบริหารราคา 3(3-0-6)
01-404-031-204 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย 3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 5 3(x-x-x)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
00-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-031-205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-031-332 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารระบบสารสนเทศ 3(0-9-3)
01-404-031-333 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านผู้จัดการร้านฝึกหัด 3(0-9-0)
01-404-033-301 เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 1(0-2-1)
รวม 7 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-033-402 สหกิจศึกษาทางการตลาด 6(0-40-0)
รวม 6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)
01-404-031-306 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)
01-404-031-407 กลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6)
01-404-031-408 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5)
01-404-031-409 สัมมนาการตลาด 1(0-3-1)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x)
รวม 19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
รวม 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษา วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตร 4 ปี : แผนการศึกษาแบบฝึกงาน
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-01x-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 1 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3(x-x-x)
01-404-012-103 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)
01-404-030-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
01-404-040-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-031-126 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(0-9-3)
01-404-031-127 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านความรู้เกี่ยวกับสินค้า 3(0-9-3)
01-404-031-128 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการพยากรณ์การขาย 3(0-9-3)
รวม 9 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-031-229 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคลังสินค้า 3(0-9-3)
01-404-031-230 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารตลาดเป้าหมาย 3(0-9-3)
01-404-031-231 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารและควบคุมการเงิน 3(0-9-3)
รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 3 3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3(x-x-x)
01-404-014-104 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(3-0-6)
01-406-090-101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
01-404-020-102 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-031-201 การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
01-404-031-202 การบริหารผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
01-404-031-203 การบริหารราคา 3(3-0-6)
01-404-031-204 การบริหารช่องทางการจำหน่าย 3(3-0-6)
รวม 9 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
00-000-02x-xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 4 3(x-x-x)
00-000-03x-xxx กลุ่มวิชาภาษา 5 3(x-x-x)
01-404-020-101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
00-404-020-201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
01-404-031-205 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)
รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-031-332 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารระบบสารสนเทศ 3(0-9-3)
01-404-031-333 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านผู้จัดการร้านฝึกหัด 3(0-9-3)
01-404-033-301 การเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 1(0-2-1)
รวม 7 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
01-404-033-303 ฝึกงานทางการตลาด 3(0-40-0)
รวม 3 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
01-404-040-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ 3(2-2-5)
01-404-031-306 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)
01-404-031-407 กลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6)
01-404-031-408 การวิจัยการตลาด 3(2-3-5)
01-404-031-409 สัมมนาการตลาด 1(0-3-1)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x)
รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
01-404-033-404 ปัญหาพิเศษทางการตลาด 3(1-4-4)
xx-xxx-xxx-xxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)
รวม 9 หน่วยกิต