โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

9 มทร.

Home/Tag:9 มทร.

คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 5 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มทร.ธัญบุรี

2024-02-04T14:01:24+07:00

คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 5 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มทร.ธัญบุรี วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ในโครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในธีมงาน “เติบโต แตกต่าง อย่างสร้างสรรค์” (Growth & Creative Differentiation) ภายใต้แนวคิด SDGs ใน 3 เป้าหมาย ได้แก่ Quality Education, Gender Quality และ Climate Action ซึ่งผลการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ สามารถคว้ารางวัลมาได้ 5 รางวัล ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ประกวดเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan Contest) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวณัฐมน ครองยุติ สาขาการเงิน กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อ (Multimedia Creation) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายกฤตพีร์ ศรีบุญ สาขาระบบสารสนเทศ กิจกรรมที่ 6 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ กิจกรรมที่ 9 การประกวดแผนการสื่อสารการตลาดด้วยพลังละมุน (Marketing Communication Plan with Soft Power) รางวัลชนะเลิศ นายธนากร ไสยาวรรณ์ [...]

คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 5 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มทร.ธัญบุรี2024-02-04T14:01:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 มทร.ธัญบุรี

2024-01-12T09:56:29+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 มทร.ธัญบุรี วันที่ 11 มกราคม 2567 นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Shining Stars Online: Online Sales Live Competition) โดยการ Live Stream ผ่านทางเพจคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับทีม มทร.อีสาน คณะบริหารธุรกิจ (นครราชสีมา) ที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย นายณรงค์ชัย ศรีนครชัย MM 3/4 และนางสาวเพชรรัตน์ ศักดิ์รัตนมา DM 2/4A โดยมีอาจารย์ปุริม หนุนนัด เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม สำหรับโจทย์การแข่งขันในครั้งนี้ คือ นำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าบริโภคพื้นเมือง/ท้องถิ่น/สินค้าบริโภคพื้นบ้านที่แสดงอัตลักษณ์ประจำจังหวัดของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งทีม มทร.อีสาน คณะบริหารธุรกิจ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หมี่โคราช และน้ำพริกกากหมู สำหรับกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมย่อยที่ 1 การไลฟ์สด กิจกรรมย่อยที่ 2 การนำเสนอสินค้าประจำบูธ ซึ่งจะจัดการแข่งขัน ณ ห้อง Co-working Space คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 และประกาศผลการแข่งขันพร้อมมอบรางวัลในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 Shining Stars Online: Online Sales Live Competition เป็นกิจกรรมการแข่งขันขายสินค้าผ่าน Live Stream ทาง Facebook Fan page: การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ [...]

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 มทร.ธัญบุรี2024-01-12T09:56:29+07:00

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 9 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ มทร.ศรีวิชัย

2023-01-31T10:15:03+07:00

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 9 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ มทร.ศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา จำนวน 26 คน โดยได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการจำนวน 9 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การประกวดแผนธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อ กิจกรรมที่ 3 การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา กิจกรรมที่ 4 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) กิจกรรมที่ 5 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice) กิจกรรมที่ 6 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice) กิจกรรมที่ 8.2 Online Star challenge : Online Sales Live Competition กิจกรรมที่ 9 การประกวดแข่งขัน Startup RMUT Pitching และ กิจกรรมที่ 10 การแข่งขันการตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี ซึ่งนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้ถึง 9 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ นายภูมินทร์ กระชับกลาง นักศึกษาสาขาการจัดการ อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์จิราพร จิระชีวี อาจารย์ประจำสาขาการเงิน รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ [...]

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน คว้า 9 รางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ มทร.ศรีวิชัย2023-01-31T10:15:03+07:00

หลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Phone: 044233000 ต่อ 3075

Fax: 044233076

Web: www.ba.rmuti.ac.th

Recent Posts

Go to Top