รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บช.ม.

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Master of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Acc.

เปิดสอน : ปริญญาโท 2 ปี

รายละเอียดหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะระดับสูงในสายวิชาชีพ และมีทักษะในกระบวนการทำวิจัยขั้นสูง

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

  • ภาคสมทบ 30,000 บาท

แผนการเรียน

  • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2
  • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แผน ข

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนการเรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ

  1. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547
  2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  3. ผู้อำนวยการทางบัญชีและการเงิน
  4. ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
  5. ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและการเงิน

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี