โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

สหกิจศึกษา

Home/Tag:สหกิจศึกษา

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

2023-04-01T10:57:09+07:00

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 31 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ในโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมนวราชมงคล อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีอาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับรางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น รางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และรางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชื่อผลงาน : ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนกกราฟิก ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สนิวส์ ชื่อนักศึกษา : นางสาวพรชิตา พังหมื่นไวย และนางสาวบุปผา ศรีอารามย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ชื่อผลงาน : การพัฒนาจินตทัศน์ข้อมูลสถิติการยืมคืนหนังสือด้วยกูเกิลดาต้าสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชื่อนักศึกษา : นายหฤษฏ์ ประสิทธิ์ และยังมีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประกวดผลงานโครงงานสหกิจในครั้งนี้ ได้แก่ การแข่งขันด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชื่อผลงาน : คลังกราฟิกดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ชื่อนักศึกษา : นางสาวจุฑามาศ กรุงแสนเมือง และ นายวสัน แซ่เซียว การแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ชื่อผลงาน : การจัดทำแผนธุรกิจ แบรนด์ A ชื่อนักศึกษา : นางสาวจิณณพัต มะสูงเนิน สำหรับโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เรื่องสหกิจศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้นักศึกษามีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลและเป็นการเพิ่มประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว สุดา ทิพย์ประเสริฐ : ภาพ [...]

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น2023-04-01T10:57:09+07:00

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

2023-03-21T23:14:00+07:00

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 14 มีนาคม 2566 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง และกิจกรรมที่ 2 เป็นการแสดงผลงานสหกิจศึกษา และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่จัดทำโครงงานหลังจากออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาจากทุกคณะในศูนย์กลางนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ 740 คน มีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ด้วย สำหรับรางวัลที่ได้รับ มีดังนี้ ภาคบรรยาย กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลชนะเลิศ นางสาวจิณณพัต มะสูงเนิน ชื่อผลงาน การจัดทำแผนธุรกิจ แบรนด์ A รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวชลธิชา ฝ่ายหมื่นไวย์ ชื่อผลงาน คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและการบันทึกบัญชีในระบบ (E-Laas) รางวัลชมเชย นางสาวกรชนก ฝ่ายกระโทก ชื่อผลงาน การวัดประสิทธิภาพของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผลต่อการทำคอนเทนต์การตลาด กรณีศึกษา โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ภาคบรรยาย กลุ่มที่ 3 นวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลชนะเลิศ นายหฤษฎ์ ประสิทธิ์ ชื่อผลงาน การพัฒนาจินตทัศน์ข้อมูลสถิติการยืมหนังสือด้วยกูเกิลดาต้าสตูดิโอ กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเพชรน้ำผึ้ง ประจิตร ชื่อผลงาน การพัฒนาแบบฟอร์มใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ภาษีเจริญ กรณีศึกษา บริษัท ศาลาแดง จำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพรชิตา พังหมื่นไวย และนางสาวบุปผา ชื่อผลงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนกกราฟิกเฟิร์นนิวส์ ภาคโปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 [...]

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 25652023-03-21T23:14:00+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน ครั้งที่ 2

2023-02-15T17:47:14+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและมอบของที่ระลึก สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ให้มีความรู้ ความสามารถในการออกปฏิบัติงานจริง จากนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์จากกลุ่มตัวแทน บริษัท เบทาโกร เพื่อรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน ครั้งที่ 22023-02-15T17:47:14+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน

2023-02-08T17:31:15+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและมอบของที่ระลึก สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ให้มีความรู้ ความสามารถในการออกปฏิบัติงานจริง โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน2023-02-08T17:31:15+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 2

2023-02-01T16:53:15+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้เชิญคุณพยอม เจียนมะเริง มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ให้มีความรู้ ความสามารถในการออกปฏิบัติงานจริง โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 22023-02-01T16:53:15+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน

2023-01-19T09:14:28+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน วันที่ 18 มกราคม 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร โดยมีอาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้เชิญคุณณัฐกานต์ สุขศรีวงศ์ วิทยากรอิสระหน่วยงานราชการและเอกชน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ให้มีความรู้ ความสามารถในการออกปฏิบัติงานจริง โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน2023-01-19T09:14:28+07:00

หลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Phone: 044233000 ต่อ 3075

Fax: 044233076

Web: www.ba.rmuti.ac.th

Recent Posts

Go to Top