โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

สหกิจศึกษา

Home/Tag:สหกิจศึกษา

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9

2024-03-29T19:44:59+07:00

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9 วันที่ 29 มีนาคม 2567 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคาร 35 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน และสามารถคว้ารางวัลมาได้ 4 รางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ภาคโปสเตอร์ ชื่อผลงาน การพัฒนาแอปพลิเคชัน Coin Cuisine ผู้ส่งผลงาน นางสาวเกตนิกา ปานเพ็ชร นายกมลณัฐ เพิ่มวงศ์ และนางสาวทิพย์วรรณ โหมกพิมาย นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ รางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ภาคโปสเตอร์ ชื่อผลงาน การพัฒนาแอปพลิเคชัน Coin Cuisine ผู้ส่งผลงาน นางสาวเกตนิกา ปานเพ็ชร นายกมลณัฐ เพิ่มวงศ์ และนางสาวทิพย์วรรณ โหมกพิมาย นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ ภาคโปสเตอร์ ชื่อผลงาน การตลาดดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม YouTube เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของโครงการทาวน์โฮมสุระ 2 บายพาส ผู้ส่งผลงาน นางสาวพิชชากร โรงกลาง นักศึกษาสาขาการตลาด-การตลาดดิจิทัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ ภาคบรรยาย ชื่อผลงาน การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและยอดขายของบริษัทในเครือ เอเชี่ยนวัสดุ จำกัด ผู้ส่งผลงาน นางสาวกมลตา ทองแก้ว นักศึกษาสาขาการตลาด-การตลาดดิจิทัล สำหรับโครงการการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 9 จัดขึ้นโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน [...]

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (CWIE) ครั้งที่ 92024-03-29T19:44:59+07:00

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

2023-04-01T10:57:09+07:00

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 31 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ในโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมนวราชมงคล อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีอาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ งามสนิท อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับรางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น รางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และรางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชื่อผลงาน : ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนกกราฟิก ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สนิวส์ ชื่อนักศึกษา : นางสาวพรชิตา พังหมื่นไวย และนางสาวบุปผา ศรีอารามย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ชื่อผลงาน : การพัฒนาจินตทัศน์ข้อมูลสถิติการยืมคืนหนังสือด้วยกูเกิลดาต้าสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชื่อนักศึกษา : นายหฤษฏ์ ประสิทธิ์ และยังมีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประกวดผลงานโครงงานสหกิจในครั้งนี้ ได้แก่ การแข่งขันด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชื่อผลงาน : คลังกราฟิกดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ชื่อนักศึกษา : นางสาวจุฑามาศ กรุงแสนเมือง และ นายวสัน แซ่เซียว การแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ชื่อผลงาน : การจัดทำแผนธุรกิจ แบรนด์ A ชื่อนักศึกษา : นางสาวจิณณพัต มะสูงเนิน สำหรับโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เรื่องสหกิจศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้นักศึกษามีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลและเป็นการเพิ่มประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว สุดา ทิพย์ประเสริฐ : ภาพ [...]

อาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น2023-04-01T10:57:09+07:00

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

2023-03-21T23:14:00+07:00

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 14 มีนาคม 2566 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง และกิจกรรมที่ 2 เป็นการแสดงผลงานสหกิจศึกษา และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่จัดทำโครงงานหลังจากออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาจากทุกคณะในศูนย์กลางนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ 740 คน มีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ด้วย สำหรับรางวัลที่ได้รับ มีดังนี้ ภาคบรรยาย กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลชนะเลิศ นางสาวจิณณพัต มะสูงเนิน ชื่อผลงาน การจัดทำแผนธุรกิจ แบรนด์ A รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวชลธิชา ฝ่ายหมื่นไวย์ ชื่อผลงาน คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและการบันทึกบัญชีในระบบ (E-Laas) รางวัลชมเชย นางสาวกรชนก ฝ่ายกระโทก ชื่อผลงาน การวัดประสิทธิภาพของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผลต่อการทำคอนเทนต์การตลาด กรณีศึกษา โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ภาคบรรยาย กลุ่มที่ 3 นวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลชนะเลิศ นายหฤษฎ์ ประสิทธิ์ ชื่อผลงาน การพัฒนาจินตทัศน์ข้อมูลสถิติการยืมหนังสือด้วยกูเกิลดาต้าสตูดิโอ กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเพชรน้ำผึ้ง ประจิตร ชื่อผลงาน การพัฒนาแบบฟอร์มใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ภาษีเจริญ กรณีศึกษา บริษัท ศาลาแดง จำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพรชิตา พังหมื่นไวย และนางสาวบุปผา ชื่อผลงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนกกราฟิกเฟิร์นนิวส์ ภาคโปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 [...]

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 25652023-03-21T23:14:00+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน ครั้งที่ 2

2023-02-15T17:47:14+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและมอบของที่ระลึก สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ให้มีความรู้ ความสามารถในการออกปฏิบัติงานจริง จากนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์จากกลุ่มตัวแทน บริษัท เบทาโกร เพื่อรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน ครั้งที่ 22023-02-15T17:47:14+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน

2023-02-08T17:31:15+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและมอบของที่ระลึก สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ให้มีความรู้ ความสามารถในการออกปฏิบัติงานจริง โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน2023-02-08T17:31:15+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 2

2023-02-01T16:53:15+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้เชิญคุณพยอม เจียนมะเริง มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ให้มีความรู้ ความสามารถในการออกปฏิบัติงานจริง โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ครั้งที่ 22023-02-01T16:53:15+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน

2023-01-19T09:14:28+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน วันที่ 18 มกราคม 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร โดยมีอาจารย์ ดร.สุดา ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้เชิญคุณณัฐกานต์ สุขศรีวงศ์ วิทยากรอิสระหน่วยงานราชการและเอกชน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ให้มีความรู้ ความสามารถในการออกปฏิบัติงานจริง โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน2023-01-19T09:14:28+07:00
Go to Top