รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม.

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A.

รูปแบบหลักสูตร : หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์)
แผน ก วิทยานิพนธ์
แผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ

รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะระดับสูงในสายวิชาชีพ และมีทักษะในกระบวนการทำวิจัยขั้นสูง

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

  • ภาคสมทบ 30,000 บาท

แผนการเรียน

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนการเรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ

  1. ผู้บริหารองค์การภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
  2. ผู้บริหารสถานประกอบการธุรกิจ และอุตสาหกรรม
  3. ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ นำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
  4. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เจ้าของกิจการธุรกิจขนาดกลาง และเจ้ากิจการธุรกิจขนาดใหญ่
  5. ผู้บริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. ที่ปรึกษาธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา