รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ไทย) : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การตลาด)

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Marketing
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Marketing)

เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน)

รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการตลาด ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งาน ทางด้านธุรกิจ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการตลาด

วิชาเอก

 • การบริหารการตลาด (Marketing Management)
 • การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
 • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (เหมาจ่าย)

 • ภาคปกติ 7,150 บาท
 • ภาคสมทบ 12,000 บาท (เฉพาะวิชาเอกการบริหารการตลาด หลักสูตรเทียบโอน)

กองทุนกู้ยืม : กยศ.

แผนการเรียน

 • วิชาเอกการบริหารการตลาด (แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
 • วิชาเอกการบริหารการตลาด (แผนการศึกษาแบบฝึกงาน)
 • วิชาเอกการตลาดดิจิทัล (แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
 • วิชาเอกการตลาดดิจิทัล (แผนการศึกษาแบบฝึกงาน)
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (แผนการศึกษาแบบฝึกงาน)

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนการเรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ

วิชาเอกการบริหารการตลาด (Marketing Management)

 1. นักบริหารงานลูกค้า (Account Executive/Client Service)
 2. ผู้ประสานงานขาย (Sales Coordinator)
 3. ผู้ดูแลฝ่ายตลาดต่างประเทศ (International Marketing Manager)
 4. ผู้ดูแลประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience)
 5. ฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Executive)
 6. นักจัดการผลิตภัณฑ์/ผู้ดูแลผลิตภัฑ์เฉพาะทาง (Product Manager/Product Specialist)
 7. นักวิจัยการตลาด (Marketing Researcher)
 8. ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Personal Business)
 9. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการตลาด

วิชาเอกการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

 1. นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
 2. นักพัฒนาเนื้อหา (Content Developer)
 3. ผู้ดูแลโซเชียลมีเดีย (Social Media Admin)
 4. ผู้ดูแลเว็บไซต์ (SEO/SEM)
 5. นักวางแผนโฆษณา (Media Planner)
 6. ผู้ดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (Online Category Manager)
 7. ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Personal Business)
 8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิตัล

วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)

 1. ผู้จัดการร้าน (Manager)
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (Assistant Manager)
 3. ผู้จัดการเขต (Area Manager)
 4. ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Area Manager)
 5. ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
 6. เจ้าของธุรกิจ (Store Business Partner)
 7. ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Personal Business)
 8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (วุฒิ ม.6) ทุกแผนการเรียน

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจทุกสาขา