คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดประชุมเพื่อตกลงร่วมมือในการป้องกัน ดูแล และลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิต

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตกลงร่วมมือในการป้องกัน ดูแล และลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา และบุคลากร รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้องตามหลักจิตวิทยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือ ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
  2. นายแพทย์มงคล ศิริเทพทวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
  3. คุณจุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
  4. คุณศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
  5. แพทย์หญิงเมษา ศรีสุกัญญา หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  6. อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
  7. อาจารย์ ดร.นรรัฐ รื่นกวี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts