แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน U2T for BCG

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน U2T for BCG ณ ห้อง 01401 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้การดำเนินงานโครงการผ่านกิจกรรมการถอดบทเรียน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างและพัฒนาการทำงานเป็นทีม และสร้างแนวทางการดำเนินโครงการ U2T ในระยะต่อไปอีกด้วย

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts