คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร นำโดย อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิษา ธงจันทร์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวัสดิ์ สิงห์ยาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับความอนุเคราะห์จากู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ รองคณบดีด้านงานบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เข้าศึกษาดูงาน ณ ส่วนงานของบุคลากรสายสนับสนุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของบุคลากรภายในสำนักงานคณบดี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่มีศักยภาพมากขึ้น และสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts