ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรอบรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม สู่การปฏิบัติแก่แกนนำนักศึกษาในสถานศึกษา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความรอบรู้สุขภาพ สตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม สู่การปฏิบัติแก่แกนนำนักศึกษาในสถานศึกษา ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม และโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีนักศึกษาหญิงคณะบริหารธุรกิจ ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน

ในการดำเนินกิจกรรม ได้มีการแนะนำให้ผู้เข้าอบรม ลงทะเบียนและสมัคร App BSE มีการชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพสตรีไทยรุ่นใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม โดย นางสาวนาตยานี เชียงหนู หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง สร้างความรอบรู้สุขภาพ เรื่อง โรคมะเร็งเต้านมและวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดย แพทย์หญิงวรรณิดาพร นิลไร่นา นายแพทย์ชำนาญการ ต่อด้วยการบรรยายและทดลองการเข้าใช้งาน Application การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Examination : BSE) โดย นางสาวกนิษฐากาญจน์ สุขเหลือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และได้มีการฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่ม ฝึกการคลำเต้านมด้วยตนเอง โดย ทีมวิทยากรศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และยังมีการแนะนำรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วย Application ก้าวท้าใจ และการส่งเสริมป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ (สาวไทยแก้มแดง) นอกจากนั้นยังมีให้บริการเครื่องตรวจมวลกล้ามเนื้อเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายในส่วนต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมสามารถตรวจได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้เข้าอบรมให้ความสนใจในการตรวจมวลกล้ามเนื้อร่างกายเป็นจำนวนมาก

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts