สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0 ณ ห้อง 01413 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร คุณพัชรา จินตนะกุล นักวางแผนการเงิน, CFP® ผู้ก่อตั้งสถาบัน Kids Finance Thailand สถาบันสอนการเงินเด็กแห่งแรกในประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการเงิน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจความรู้ด้านการเงินและการลงทุน และนำความรู้ในรายวิชาในแขนงต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการเงินและการลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมเพื่อนำไปใช้ในวิเคราะห์การเงินการลงทุนในชีวิตจริงเมื่อจบการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาการเงินเข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts