คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษา 2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2656 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.พรทิพย์ รอดพ้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายโดยวิทยากรจากบริษัทต่าง ๆ ประกอบด้วย คุณธนันยภรณ์ วงษ์รัชชานนท์ บริษัท ต้นไม้ใหญ่ จำกัด บรรยายหัวข้อเรื่อง การออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านงานบัญชี คุณศุภมิตร จันทร์โทวงศ์ บริษัท มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด บรรยายหัวข้อเรื่อง การออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจด้านงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ดร.ชยพล ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัท YPS Logistics จำกัด บรรยายหัวข้อเรื่อง การออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจด้านงานโลจิสติกส์ และคุณปัญญาพล อมรวงศ์ บรรยายหัวข้อเรื่อง การออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจด้านงานการตลาด เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเตรียมตัวก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง และในช่วงท้ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นกระบวนการสหกิจศึกษา การประเมินผล แบบฟอร์ม และรูปแบบรายงาน โดย ผศ.ดร.พรทิพย์ รอดพ้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมในการออกฝึกสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา สถานประกอบการ และ มหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการออกฝึกสหกิจศึกษาเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคเอกชน ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการจำนวน 350 คน

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts