แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 1 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนาม เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การนำประสบการณ์จากการออกฝึกสหกิจศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยวิทยากร คุณพัชญ์สิตา คอบปูล่า ตำแหน่ง Talent Acquisition Manager บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกระดับสาขาของสาขาการเงินและสาขาการจัดการ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงก่อนสำเร็จการศึกษา และการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นำเอาความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts