ฝ่ายแผนฯ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

วันที่ 21 กันยายน 2565 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts