คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านระบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) ณ ห้อง Creative Room 01401 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงทอง  ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ.ลิ่มทอง พรหมดี กรรมการ และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การตรวจประเมินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ ผลการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการงานวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพไปพัฒนาผลการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองอย่างต่อเนื่อง

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts