คณะบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่นและผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่นและผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ทแอนสปา เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์
 2. อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์
 4. อาจารย์ ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์

โดยอาจารย์ทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี อันเป็นประโยชน์ต่อราชการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นอย่างยิ่ง

บุคลากรดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

 1. บุคลากรสายวิชาการ “ด้านนักวิจัยดีเด่น ได้แก่
  1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์
  1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม
 1. บุคลากรสายวิชาการ “ด้านบริการวิชาการดีเด่น” ได้แก่
  2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
  2.2 อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี
 1. ใบประกาศบุคลากรสายสนับสนุน “ด้านผู้ปฏิบัติงานดีเด่น”
  3.1 นางภชนิตา หมายชัย
  3.2 นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมทอง

ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 10 ท่าน มา ณ ที่นี้

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts