คณะบริหารธุรกิจ จัดสัมมนา Digital Transformation โดยผู้เชี่ยวชาญจากไมโครซอฟต์ และการอบรมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจระยะ 5 ปี

วันที่ 25 และ 26 สิงหาคม 2565 แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดโครงการอบรมทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ทแอนสปา เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Transformation ได้แก่ คุณศิรินุช ศรารัชต์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บรรยายหัวข้อ Information Literacy คุณนพดล รัตนวิเศษรัตน์ ตำแหน่งผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า บรรยายหัวข้อ Digital Transformation in Action และคุณธนชาต วิวัฒน์ภูติ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์โซลูชั่นซอฟต์แวร์และคลาวด์ภาคการศึกษา บริษัทลานนาคอม จำกัด บรรยายหัวข้อ Digital & Education Trends 2022 เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งใหม่ให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จากนั้น เป็นการดำเนินกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2565 – พ.ศ. 2569) ฉบับร่าง เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ โดยมุ่งดำเนินงานสนองนโยบายและเป้าหมายการให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) และสามารถดำเนินงานให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้บรรยายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว

และสุดท้าย เป็นการดำเนินกิจกรรมการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร Improvement Plan เพื่อนำรายงานการปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา (Improvement Plans) มาพัฒนาหรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้บรรยายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ดังกล่าว

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts