คณะบริหารธุรกิจ จัดการวิพากษ์ร่างหลักสูตร เพื่อให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการวิพากษ์ร่างหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบ Hybrid ณ ห้อง Smart Class Room 01401 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ชลทิศ ดาราวงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และคุณศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts