คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม (Social Enterprise)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม (Social Enterprise) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดเขียนแผนธุรกิจ หัวข้อ “นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบเทคโนโลยีวิถีใหม่” และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณจุฬาลักษณ์ พลเสนา ผู้อำนวยการสถาบันกิจการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คุณประภาวดี มีนาเขตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 และคุณชัชวาลย์ ศรีหมื่นไวย์ หัวหน้างานเงินทุนหมุนเวียน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 มาเป็นผู้ตัดสินและให้คำแนะนำในการเขียนแผนธุรกิจ พร้อมกับได้มีการมอบรางวัลในการแข่งขัน ซึ่งมีทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมตอบคำถาม หัวข้อ “กิจการเพื่อสังคม สร้างความยั่งยืนท้องถิ่นไทย” กิจกรรมผลิตสื่อหัวข้อ “ระเวียง ระเวียงดาท่องเที่ยวใหม่วิถีไทย” กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจ หัวข้อ “นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบเทคโนโลยีวิถีใหม่” และกิจกรรมแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ หัวข้อ “RMUTI Innovation and Entrepreneur”

สำหรับผลการแข่งขันโครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม (Social Enterprise) แบ่งตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังนี้

กิจกรรมตอบคำถาม หัวข้อ “กิจการเพื่อสังคม สร้างความยั่งยืนท้องถิ่นไทย”

 • รางวัลชนะเลิศ นางสาวจิรนันท์ ชินวงศ์ สาขาการเงิน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายปิยชัย สิบทัศน์ สาขาการบัญชี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนวพร รัตนพันธุ์ สาขาระบบสารสนเทศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุพัชรี เสลาหลัก สาขาการตลาด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศศิกาญจน์ อัณฑะพันธุ์ สาขาการจัดการ

กิจกรรมผลิตสื่อหัวข้อ “ระเวียง ระเวียงดาท่องเที่ยวใหม่วิถีไทย”

 • รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม Invincible สาขาการจัดการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม เกิร์ลแก๊งค์ สาขาการบัญชี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม เที่ยวด้วยกัน สาขาการตลาด

กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจ หัวข้อ “นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบเทคโนโลยีวิถีใหม่”

 • รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม ผักตบตกไม่แตก สาขาระบบสารสนเทศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม Winner Winner สาขาการตลาด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม IT ME สาขาการจัดการ

กิจกรรมแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ หัวข้อ “RMUTI Innovation and Entrepreneur”

 • รางวัลชนะเลิศ นางสาวลักขณา ชาจอหอ สาขาการจัดการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวศศิกานต์ เรืองมะณี สาขาการเงิน

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่นขันในครั้งนี้

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts