คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีอาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การเตรียมผลงานในการขอตำแหน่งทางวิชาการ และหัวข้อ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมผลงานในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้คำแนะนำ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการในเบื้องต้น และเสริมสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ผลิตและพัฒนาผลงานทางวิชาการของตนเองเพิ่มมากขึ้น

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts