คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

วันที่ 9 และ 10 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีอาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย “การเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ผลงานที่ต้องใช้ยื่นประกอบการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง” บรรยายโดย นางสาวจิรพรรณ  นวมโคกสูง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นางสาวรัตนา ลักษณะจันทร์ หัวหน้างานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากร และนางอรพรรณ เชื่อดี ตำแหน่งบุคลากร

หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” หัวข้อ “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ (สมรรถนะหลักและความรู้ความสามารถ)” และหัวข้อ “การเขียนแผนกลยุทธ์” บรรยายโดย นางสาวสุเนตรา ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการจัดการ

หัวข้อ “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ (ทักษะและสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ)” บรรยายโดย นางสาวธันยกานต์ คูณสิน หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพการศึกษา แผนกประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดงานอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

หัวข้อ “หลักและวิธีการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” บรรยายโดย นางภัทร์พิชชา พวงสด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

และหัวข้อ “หลักและวิธีการเขียนงานวิเคราะห์ สังเคราะห์” บรรยายโดย นายเอกกันต์กฤต สุขช่วย  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้าแผนกการเงิน สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts