คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน U2T เฟส 1 เพื่อต่อยอดสู่เฟส 2

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ อบต.กระเบื้องใหญ่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน U2T เฟส 1 ณ อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมีคณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรจาก อบต.กระเบื้องใหญ่ เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาชุมชนต่อยอดสู่ เฟส 2 U2T for BCG ตำบลกระเบื้องใหญ่ สู่การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG และการพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเน้นความรู้และการลงมือปฏิบัติจริง ในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล การพัฒนารูปแบบธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างคอนเทนต์ให้ปังและการเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts