คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับสถาบัน RMUTI Institute for Strategy and Competitiveness ได้กำหนดจัดโครงการ “อบรมให้ความรู้ด้านกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน (Strategy and competitiveness)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom  โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณธานินทร์ เอื้ออภิธร Chief Executive Officer (CEO) Learn Balance Group ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “What is Strategy” การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในเรื่องกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts