คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ได้แก่ อาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” อาจารย์ ดร.ธนพงษ์ จำปาหอม อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” และอาจารย์ ดร.สุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี กรณีเทียบตำแหน่งทางวิชาการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts