คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ในรูปแบบการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

การตรวจประเมินฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทณรงค์ จัตุรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล จันทร์เรือง ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย อาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ รายงานผลการดำเนินการ

สำหรับการตรวจประเมินฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิช ถิระโคตร และ ดร.เอกชัย แซ่จึง ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ อาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี อาจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ งามสนิท และอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา รายงานผลการดำเนินการ

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts