สาขาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษา มีการอบรมให้ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบ LMS โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา และอาจารย์ ดร.สุกานดา กลิ่นขจร การอบรมพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์วรันณ์ธร วิมุตติสุขสุนทร การอบรมพื้นฐานด้านการจัดการทั่วไป โดย อาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน และ อาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์ และการอบรมพื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์ โดยอาจารย์ ดร. ธนพงษ์ จำปาหอม และ อาจารย์ ดร.วรอนงค์ โถทองคำ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัวกับสถานศึกษาใหม่และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปรับทัศนคติการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts