สาขาระบบสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษา มีการอบรมให้ความรู้หัวข้อ Learning Management System โดยคุณปวีณา นาดี คุณอาภาพร สุประดิษฐ์ และคุณอาจารี จรานุวัฒน์ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบ LMS การอบรมหัวข้อ ทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดย อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา การอบรมหัวข้อ Effective Communication โดยอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน และอาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ไพลกลาง การอบรมหัวข้อ Design Thinking โดยอาจารย์ ดร.วิรัตร บุตรวาปี และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ และการอบรมหัวข้อ System Flowchart โดยอาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง และอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมการแนะนำให้นักศึกษารุ่นพี่รู้จักกับรุ่นน้อง โดยเป็นการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการปรับตัวเพื่อให้นักศึกษาวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัลบั้มภาพกิจกรรม

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts